...

HomeNet – Інтернет провайдер

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Фізична особа-підприємець Любимий Євген Миколайович (надалі – «Постачальник»), чинний на підставі свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності Серія В02 №564134 від 28 липня 2003 р., з одного боку, та «Абонент» з іншого боку, надалі окремо як «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта – пропозиція Постачальника, що адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі (на адресу необмеженого кола осіб) у відповідності до положень ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним цей Договір про надання електронних комунікаційних та інших послуг на умовах, що містяться в Публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладений між Постачальником і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). Його копія постійно знаходиться на офіційному веб-сайті Постачальника.

Абонент – споживач електронних комунікаційних послуг, який отримує електронні комунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до електронної комунікаційної мережі.

Постачальник – юридична особа, що надає електронні комунікаційні послуги споживачам на підставі відповідних ліцензій, дозволів, вимог законодавства та може залучати сторонніх юридичних та фізичних осіб-підприємців для проведення робіт з підключення, монтажних та інших робіт, необхідних для надання електронних комунікаційних послуг

Виконавці – юридичні та фізичні особи-підприємці, що залучені Постачальником для проведення робіт з підключення, монтажних та інших робіт, необхідних для надання електронних комунікаційних послуг

Акцепт – повна й безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Офіційний веб-сайт Постачальника (сайт Постачальника) – WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для користування послугами Постачальника, зокрема тарифи, тарифні плани (пакети) та ціни, що розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою https://homenet.online

Акція – додаткові характеристики підключення, умови яких описано на офіційному веб-сайті Постачальника.

Електронна комунікаційна мережа – комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Правила – Правила користування електронною комунікаційною мережею (додаток №1 до Договору).

Особистий кабінет – система управління тарифами і послугами, що знаходиться за веб-адресою https://my.nyana.net.ua/welcome

Заява про приєднання до договору на абонентське обслуговування (заява) – документ, що укладений Сторонами на підставі цього Договору, що містить паспортні та контактні дані абонента, умови та адресу підключення, орендоване обладнання, початковий тариф, і який підтверджує підключення Абонента до Електронних комунікаційних мереж Постачальника.

Тарифи – система ставок оплати електронних комунікаційних послуг, що надаються Постачальником, їх опис і вартість, а також порядок замовлення, надання та отримання (містяться на офіційному веб-сайті Постачальника).

Тарифний план (пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов’язаних між собою, які визначають обсяг та вартість наданої Абоненту основної електронної комунікаційної послуги та інших послуг (містяться на офіційному веб-сайті Постачальника).

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник надає Абоненту послуги з доступу до мережі Інтернет на умовах абонентського обслуговування (надалі – «Послуги»), а Абонент зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов Договору та Правил.

1.2. Перелік послуг, які Абонент одержує й оплачує відповідно до Договору, зазначені у заяві, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов‘язковими для кожної зі Сторін Договору. Перед початком отримання електронних комунікаційних та інших послуг кожний Абонент зобов‘язаний ознайомитись з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору – він не вправі користуватися послугами. Відповідно Абонент, який підписав заяву та/або оплатив послугу з підключення Абонента до електронної комунікаційної мережі Постачальника та/або вчинив інші конклюдентні дії (завантаження контенту, введення даних та інше), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, а саме здійснив Акцепт Договору.

2.2. Договір про надання електронних комунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому шляхом акцепту (повне беззастережне прийняття) всіх істотних умов Договору, зокрема без підпису письмового примірника. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до повноважень ЦК України та є рівносильним підписаному Договору.

2.3. Акцепт умов Договору полягає в здійсненні Абонентом однієї з конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (невиключний перелік): заяви та/або оплати послуги/послуг, та/або введення даних Абонента до реєстраційної програми Постачальника, завантаження контенту та ін.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
3.1. Абонент має право:

3.1.1. Отримувати обрані послуги або пакети послуг, що пропонуються Абоненту Постачальником. Абонент не має права на замовлення або отримання нових послуг у разі наявності у Абонента заборгованості за цим Договором.

3.1.2. Отримувати від Постачальника інформацію про послуги за телефоном, поштою, в особистому кабінеті, а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.

3.1.3. Відмовитись від послуг та припинити дію Договору у випадку зміни Постачальником тарифів на послуги та незгоди Абонента з новими тарифами шляхом направлення письмового попередження про це за 7 календарних днів до введення в дію змін на Тарифи. У разі, якщо Абонент до введення  в дію нових Тарифів не повідомив Постачальника про відмову від послуги, в такому разі вважається, що Абонент погодився із зміною Тарифів.

3.1.4. На зміну тарифу або послуг з першого числа наступного місяця у разі попереднього повідомлення про свій намір шляхом дзвінка до технічної підтримки або самостійно через особистий кабінет та у разі відсутності заборгованості на майбутній період.

3.2. Абонент зобов’язується:

3.2.1. Неухильно дотримуватись Правил та не допускати їх порушень.

3.2.2. Приймати та сплачувати послуги (роботи), що надаються Постачальником, та обладнання, що придбавається у Постачальника, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором.

3.2.3. В строк не пізніше 10 робочих днів інформувати Постачальника про наступні обставини: зміну П.І.Б., місцезнаходження, контактного телефону, факсу, електронної адреси та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору та зазначаються у заяві.

3.2.4. У разі, якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, Абонент зобов’язується самостійно отримати необхідні дозволи та погодження.

3.2.5. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній з метою надання послуг третім особам.

3.2.6. Не передавати права та/або обов’язки Абонента за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди Постачальника.

3.2.7. Не допускати підключення до електронної комунікаційної мережі абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.

3.2.8. Не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію послуг у мережі Постачальника та/або на функціонування мережевого обладнання Постачальника.

3.2.9. Не припускати дій, що можуть  створити загрозу для безпеки експлуатації мереж електронних комунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж електронних комунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж електронних комунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати або унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.

3.2.10. Не допускати використання послуг для створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Постачальника іншими Абонентами.
3.2.11. Забезпечувати уповноваженим співробітникам або підрядчикам Постачальника доступ у приміщення Абонента та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних приміщень та ін.) з метою виконання Постачальником своїх зобов’язань за даним Договором.
3.2.12. Виконувати вказівки, рекомендації та поради фахівців Постачальника, що необхідні для правильного (коректного) використання послуг за Договором. Абонент зобов’язаний з власного боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання послуг за Договором.

3.2.13. Прийняти за актом приймання-передачі тимчасово передане обладнання Постачальника і повернути його до моменту розірвання договору.

3.2.14. Негайно повернути за першою вимогою Обладнання за актом приймання-передачі, якщо таке Обладнання було тимчасово надано Абоненту з метою тестування мережі або виявлення несправностей.

3.3.15. Повернути Постачальнику обладнання, що є його власністю (медіаконвертор, ONU-термінал та ін.), у разі розірвання договору або припинення його дії.

3.3.16. На гарантійне обслуговування придбаного у Постачальника обладнання в рамках гарантійного строку, що вказаний у гарантійному талоні.

3.3.17. Абонент має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері електронних комунікацій.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ВИКОНАВЦЯ
4.1. Постачальник має право:

4.1.1. Змінювати тарифи та/або тарифні плани на послуги, які встановлюються Постачальником, шляхом розміщення на сайті Постачальника.

4.1.2. Скорочувати перелік послуг, призупинити або припинити надання послуг Абоненту у випадку порушення ним умов пп. 3.2.1–3.2.14 Договору або законодавства України у сфері електронних комунікацій.


4.1.3. Відмовити Абоненту в наданні нових послуг у разі наявності у нього заборгованості або відсутності технічної можливості підключення до електронних комунікаційних мереж.

4.1.4. У разі, якщо Абонент протягом трьох повних розрахункових періодів з дати призупинення надання послуг не виконав умови, визначені в п. 3.2.2, Постачальник має право без письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

4.1.5. Постачальник залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устатковання, про що повідомляє Абонента шляхом надсилання повідомлення на його електронну адресу, що зареєстрована в домені Постачальника,  sms повідомлення, дзвінком на вказаний контактний номер в обліковому записі, або  шляхом розміщення інформації на сайті, або соціальних мережах Постачальника. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг.

4.1.6. Постачальник залишає за собою право інформувати Абонента про стан його особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента.
4.1.7. Постачальник має право інформувати Абонента про власні акції та новини поштою, електронною поштою та розміщати їх умови на сайті , або соціальних мережах Постачальника.

4.1.8. Постачальник має право на свій розсуд скоротити або припинити надання електронних комунікаційних та інших послуг в порядку та на умовах, що передбачені діючим законодавством України.

4.1.9. Постачальник має право без додаткового погодження змінювати виконавців в цьому Договорі.

4.1.10. Постачальник та Виконавці у разі виконання ними умов п. 2.2 та п. 2.3 Договору вважаються такими, що отримали згоду на збір та обробку персональних даних від Абонента. У разі відмови Абонента надавати таку згоду він може звернутися з відповідною письмовою заявою за адресою Постачальника.

4.1.11. Постачальник може передати Абоненту на платній основі у його власність електронне комунікаційне обладнання (роутер).

4.2. Постачальник та Виконавці зобов’язуються:

4.2.1. Надавати Абоненту інформацію про всі послуги (роботи).

4.2.2. Надавати послуги згідно умов цього Договору. Доступ до послуг на абонентських пристроях Абонент забезпечує самостійно, або в разі погодження з Виконавцем – замовляє як додаткову послугу.
4.2.3. Усувати пошкодження мережі протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення).

4.2.4. Надавати Абоненту у робочий час технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру (якщо це необхідно), зокрема за допомогою телефонного зв’язку за номерами служби технічної підтримки, розміщеними на сайті Постачальника. Дзвінки на номери служби технічної підтримки тарифікуються згідно тарифів Постачальників зв’язку і оплачуються Абонентом самостійно.

4.2.5. Постачальник та/або Виконавці мають інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері електронних комунікацій.

 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Абонент зобов’язується оплачувати вартість електронних комунікаційних послуг, які надаються Постачальником, за тарифами, які розміщуються на сайті Постачальника.

5.2. Оплата послуг за цим Договором здійснюється у гривнях попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості послуг за кожний наступний місяць замовлених послуг не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця.

5.3. Якщо до останнього дня місяця кошти Абонента не перераховані на розрахунковий рахунок Постачальника, в такому разі з 5-го числа наступного місяця, у разі наявності заборгованості у Абонента або недостатній сумі авансового внеску для користування послугами у поточному місяці, надання послуг Абоненту призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.

5.4. Абонент самостійно несе будь-які додаткові витрати та ризики стосовно послуг, які надаються не Сторонами цього Договору.

5.5. У разі передання Абоненту на платній основі у його власність електронного комунікаційного обладнання (роутера). Обрахування терміну гарантії починається з дати, вказаної у гарантійному талоні, який надається Абоненту разом із обладнанням. За обладнання абонент оплачує його вартість на власний особистий рахунок Інтернет протягом поточного оплачуваного місяця користування послугою.

5.6. Постачальник забезпечує за власний рахунок гарантійний ремонт придбаного Абонентом у Постачальника обладнання протягом строку, вказаного у гарантійному талоні.

5.7 Абоненту буде нараховуватись абонентська плата, поки договір не припинений.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених цим договором.
6.2. Постачальник не несе відповідальності:

6.2.1. За зміст, якість та/або вибір отриманої Абонентом в процесі використання послуг інформації, за її подальше використання та зберігання.

6.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані Абоненту в результаті користування послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента.
6.2.3. За неможливість отримання послуг, погіршення якості послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Постачальника та Виконавців.

6.2.4. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю Постачальника.
6.2.5. Перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання Абонентом на власний розсуд послуг за даним Договором та без будь-якої вини Постачальника.

6.2.6. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальника власних зобов’язань за цим Договором Постачальник несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених Законом України «Про електронні комунікації», при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, а заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Постачальника за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.
6.2.7. Постачальник докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устатковання, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. Кожна Сторона повинна інформувати інші Сторони про настання обставин непереборної сили в 10-ти денний термін з моменту їх виникнення. В іншому випадку на настання обставин непереборної сили посилатись не можна.

6.4. Сторони домовились, що межею розмежування їх повноважень є обладнання Постачальника (медіаконвертор, ONU-термінал та ін.), яке повертається Абонентом постачальнику у разі розірвання договору.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з дня підписання Абонентом заяви або приєднання Абонента до Договору в інший спосіб і діє до припинення його однією зі Сторін в порядку, що передбачений даним Договором або чинним законодавством України.

7.2. Кожна Сторона може припинити дію Договору письмово (рекомендованим листом) попередивши про це за 14 днів до бажаної дати розірвання Договору, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п. 4.1.4. У разі відсутності даних про поштової адресу Абонента, повідомлення йому можуть направлятися на адресу його електронної пошти.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей Договір разом із заявою складений при повному розумінні Сторонами його предмету.

8.2. Уклавши Договір, Абонент надає свою згоду на обробку власних персональних даних.
8.3. Цей Договір може змінено Постачальником у будь-який час в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Абонента. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту розміщення її на сайті Постачальника.

8.4. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

8.5. Поштова адреса Постачальника: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 2, кв. 12.

Додаток №1

До договору про надання 

електронних комунікаційних послуг 

на умовах публічної оферти

 

Правила користування мережею

 

Недотримання цих Правил Абонентом (або Користувачем) може спричинити його тимчасове відключення від послуг мережі та Інтернет. 

Поняття «Користувач» тотожне поняттю «Абонент».

 

 1. Спам. 

Абонент не має права використовувати наданий йому доступ до мережі Інтернет та інших мереж для створення спаму – розсилання електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень без згоди (замовлення) кінцевих користувачів (спаму) на їх адреси електронної пошти або термінальне обладнання, крім особистих повідомлень кінцевих користувачів, які не носять масового характеру та розсилаються з некомерційною метою кінцевих користувачів послуг електронних комунікацій.

Спам визначається наступним чином:

 • розміщення в будь-якій конференції, форумі або електронному списку розсилки статей, які не відповідають тематиці даної конференції або списку розсилки (off-topic), за умови, що ці факти породжують скарги модератора телеконференції, якщо він є;

 • розміщення в будь-якій конференції, форумі або електронному списку розсилки будь-якої реклами, крім випадків, коли реклама явно дозволена правилами такої конференції, форуму або списку розсилки;

 • розміщення в будь-якій конференції, форумі або електронному списку розсилки статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції, форуму або списку розсилки, або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції, форуму або списку розсилки;

 • масове, попередньо неузгоджене з одержувачами надсилання електронних листів (mass mailing). Тут і далі під масовим надсиланням мається на увазі як надсилання безлічі одержувачів, так і багаторазове надсилання одному одержувачу за умови, що таке неузгоджене надсилання породжує скарги одержувачів;

 • неузгоджені з одержувачем електронні листи обсягом понад 500 Мб або такі, що містять вкладені файли зазначеного розміру;

 • неузгоджене з одержувачем надсилання електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі та/або образливі вирази і пропозиції;

 • надсилання інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання отримувати цю інформацію;

 • використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні кожної з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі Інтернет або інших мереж були здійснені ці дії;

 • використання неіснуючих зворотних адрес електронної пошти при відправці повідомлення електронною поштою, в конференції, форуми або інші ресурси мережі Інтернет (наприклад, гостьові книги), крім випадків, коли одержувачі листів або власники (адміністратори) таких конференцій або форумів дозволяють (не забороняють) анонімність відправника, або дійсні адреси фігурують в тексті повідомлення.

 • недотримання правил, встановлених власниками ресурсів.

Крім перерахованого вище, власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання.

Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

Абонент зобов’язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитись від його використання.

 

2. Неприпустимість фальсифікації

Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Однак в ряді випадків від користувача потрібно надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувачеві забороняється:

 • використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. У той же час Замовник повинен вжити заходів щодо запобігання використанню ресурсів Мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу);

 • фальсифікація власної IP-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних в Мережу;

 • використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних листів;

 • підробка будь-якого поля заголовку електронного повідомлення.

 • налаштування власних ресурсів.

Під час роботи в мережі Інтернет Абонент стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання третіми особами мережевих ресурсів, що належать користувачу. У зв’язку з цим Абонент повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яка перешкоджала б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати у разі виявлення випадків такого використання.

Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

 • відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);

 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);

 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з’єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);

 • загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж;

 • електронні списки розсилки з недостатньою авторизацією підписки або без можливості її скасування;

 • особисті локальні ресурси, не захищені парольним доступом.

 

3. Заборона несанкціонованого доступу і мережевих атак

Абонент не має права здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет або інших мереж, проводити чи брати участь в проведенні мережевих атак і мережевого злому, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явною прохання власника або адміністратора цього ресурсу з метою перевірки стійкості ресурсу до мережевих атак. Ці дії визначаються наступним чином:

 • використання проти комп’ютерів або обладнання мережі Інтернет і інших мереж засобів, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі, що не належать користувачу;

 • використання проти комп’ютерів або обладнання мережі Інтернет і інших мереж засобів, які дозволяють нелегально отримати доступ, в тому числі привілейований, на такому комп’ютері чи устаткуванні, а також подальше використання такого доступу, знищення і модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками чи адміністраторами цього програмного забезпечення або даних;

 • передача комп’ютерам або обладнанню мережі Інтернет та інших мереж безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів;

 • будь-які запити або серії запитів до загальнодоступних ресурсів, які потенційно можуть привести до висновку ресурсу з ладу, отримання несанкціонованого доступу до ресурсу, одержанню будь-якої інформації, не призначеної для загального доступу;

 • спроби запитів до будь-яких ресурсів, що не призначені для громадського користування, які є службовими або свідомо недіючими;

 • фальсифікація власної IP-адреси, а також інших адрес, що характеризують з’єднання по відповідним протоколам, при передачі даних в Мережу;

 • фальсифікація контактної інформації про користувача, пред’явленої власникам або адміністраторам ресурсів мережі Інтернет або інших мереж;

 • використання псевдонімів і анонімність, крім випадків, коли правила користування відповідними ресурсами мережі Інтернет або інших мереж дозволяють (не забороняють) анонімність при їх використанні;

 • сканування портів комп’ютерів або обладнання мережі Інтернет і інших мереж.

 

4. Використання ресурсів мережі

Використання ресурсів мережі Інтернет і інших мереж, зокрема: каналів передачі даних, серверів і наданих ними сервісів та інформації, одержуваної з їх допомогою, повинно здійснюватись відповідно до загальнодоступних правил використання цих ресурсів і звичайних норм. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Відсутність явних опублікованих правил використання ресурсів означає, що їх використання допустимо відповідно до правил і способами, які визначені технологією (технічними умовами і протоколами) їх використання, а також справжніми нормами.

Абонент зобов’язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитись від його використання. При роботі в мережі Інтернет Абонент стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання третіми особами мережевих ресурсів користувача. Оскільки ступінь сумлінності такого використання залежить як від третіх осіб, так і від самого користувача, він зобов’язаний вжити належних заходів щодо налаштування власних мережевих ресурсів з метою дотримання умов підключення.

 

5. Умови підключення визначені наступним чином:

 • ретрансляція електронної пошти через ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay) користувача допускається тільки для вхідної та вихідної пошти користувача;

 • можливість використання проксі-сервера, шлюзу або інших подібних серверів користувача повинна бути обмежена власною мережею користувача;

 • широкомовні адреси власної мережі користувача повинні бути недоступні з мережі Інтернет і інших мереж;

 • електронні списки розсилки, підтримувані користувачем, повинні складатися на основі явного бажання адресата підписатися на список, а також повинні гарантувати вільне виключення адресатом себе зі списку і перевірку автентичності заяви адресата з проханням про підписку або її анулювання.

 

6. Умови розміщення інформації на ресурсах провайдера:

Забороняється розміщення на ресурсах провайдера (наприклад www) будь-якої інформації, що суперечить діючому міжнародному законодавству та законодавству України, а також такої, що порушує або обмежує авторські права та/або права і свободу особистості, або таку, що ображає честь і гідність інших абонентів та персоналу провайдера, порнографічної спрямованості, свідомо недостовірної (крім художніх творів) .

Абоненту забороняється блокувати вхідний Icmp-трафік (Ping), отримуваний від серверів Виконавця.